Aktivnosti Saopštenja Sve vesti

Dodeljene Majske nagrade SSS, među laureatima i predsednik našeg Udruženja Petar Denda

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković, dobitnik je Majske nagrade koju Sportski savez Srbije tradicionalno dodeljuje svake godine najzaslužnijim sportistima, sportskim savezima, organizacijama, sportskim stručnjacima i novinarima.

Na svečanosti održanoj u velikoj sali opštine Stari grad, u prisustvu ministra sporta u Vladi Republike Srbije Zorana Gajića i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića, najveće društveno-sportsko priznanje u Srbiji strategu „Orlova“ uručio je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Fotografije Milan Rašić

„Želeo bih da se zahvalim Sportskom savezu Srbije, predsedniku Štefaneku i svima koji su mi ukazali čast i dodelili mi ovo prestižno priznanje. Majska nagrada ima veliku tradiciju i osetio sam i prošle godine šta znači biti među laureatima. Svaka nagrada mene i moje igrače obavezuje da budemo još bolji. Trudićemo se i dalje da budemo na visini zadatka i velikih očekivanja fudbalske Srbije. Naredni cilj je da posle 24 godine pauze, izborimo plasman na završni turnir Evropskog prvenstva i daćemo sve od sebe da to i ostvarimo“, rekao je po završetku svečanosti Stojković.

Zo­ran Ga­jić, mi­ni­star spor­ta Sr­bi­je, če­sti­tav­ši i do­bit­ni­ci­ma Maj­ske na­gra­de, ali i čla­no­vi­ma SSS na uspe­šno za­vr­še­noj Skup­šti­ni, re­kao je:

– Vi će­te za­slu­že­no do­bi­ti Maj­ske na­gra­de ko­je ima­ju dvo­stru­ku ulo­gu. Pre sve­ga, to je za­hval­nost i pre­po­zna­va­nje va­šeg uspe­šnog ra­da i u va­šim ka­ri­je­ra­ma je ne­što što će si­gur­no za­u­zi­ma­ti ve­li­ku ulo­gu. I sam znam po­što sam i ja do­bit­nik još kao tre­ner i iz­u­zet­no mno­go mi je zna­či­lo. S dru­ge stra­ne, svi mi ko­ji ima­mo Maj­ske na­gra­de, igra­mo od­re­đe­nu ulo­gu u pre­po­zna­va­nju spor­ta kao ta­kvog u mla­dim na­ra­šta­ji­ma ko­ji tre­ba da shva­te i pri­hva­te da je sport ne­što po­zi­tiv­no, po­želj­no, ne­što či­me tre­ba sva­ko­dnev­no da se ba­ve. A mi ko­ji smo pre­po­zna­ti u jav­no­sti, i pre­po­zna­ti u in­sti­tu­ci­ja­ma dr­ža­ve i ko­ji smo do­bi­li ove na­gra­de, svo­jim pri­me­rom, ka­rak­te­rom i de­lo­va­njem tre­ba da uti­če­mo da se što vi­še mla­dih lju­di ba­vi spor­tom.

Odbojkašica Tijana Bošković je najbolja sportistkinja u olimpijskim sportovima, a džudista Nikola Trajković najbolji sportista u neolimpijskom sportu.

Najbolji sportista sa invaliditetom je strelac Živko Papaz, a najbolji sportski funkcioner je generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević.

Najbolji klub je vaterpolo klub Novi Beograd, najbolji nadležni savez je Savez za bodi bilding, fitnes i aeroobik, a najbolji teritorijalni savez je Sportski savez Vlasotinca.

Nagradu za životno delo dobio je Ivan Todorov, predsednik Skupštine Džudo saveza Srbije, potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije i ambasador Republike Srbije u Mađarskoj.

Predsednik Udruženja sportskih novinara Srbije i višegodišnji novinar u sportskoj redakciji Radio televizije Srbije Petar Denda dobitnik je Majske nagrade za dugogodisnje izuzetne rezultate i postignuća u razvoju sportskog novinarstva, fizičke kulture i sporta u Republici Srbiji.

Posle svečane dodele, predsednik našeg Udruženja obratio se prisutnima u ime na­gra­đe­nih:

– Me­ni je pri­pa­la ta čast da se u ime svih obra­tim. Jed­nom je Mo­mo Ka­por re­kao ni­je te­ško do­bi­ti na­gra­du, te­ško je po­be­di­ti že­lju da do­bi­ješ. Si­gu­ran sam da su svi na­gra­đe­ni na star­tu svo­jih ka­ri­je­ra po­be­di­li tu že­lju za na­gra­dom, ali ni­su po­be­di­li lju­bav, strast, emo­ci­ju pre­ma spor­tu, pre­ma istin­skim sport­skim vred­no­sti­ma. Za­to je u na­šim ka­ri­je­ra­ma bi­lo le­pih tre­nu­ta­ka, ali i onih bol­nih. Na sre­ću, to­kom ka­ri­je­ra ka­da ra­diš iskre­no, po­sve­će­no, kva­li­tet­no, uvek se na­đe ne­ko iz tvo­je oko­li­ne da to pre­po­zna i pred­lo­ži te za na­gra­du. Ka­da se to de­si­lo da bu­de­mo pred­lo­že­ni, a de­si­lo se da do­bi­je­mo na­gra­du, ne bi­lo ko­ju, naj­zna­čaj­ni­ju sport­sku na­gra­du Maj­sku. Mo­gu da ka­žem da su nas pre­pla­vi­le emo­ci­je, ose­ti­li smo ve­li­ku sre­ću i za­do­volj­stvo, po­nos. Za­to hva­la svi­ma ko­ji su nas pred­lo­ži­li i ve­li­ko hva­la Sport­skom sa­ve­zu, rekao je Petar Denda.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.