Statut

Na osnovu člana 53. stav 3. tačka 1) Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) i člana 15. Statuta Udruženja sportskih novinara Srbije, Skupština Udruženja sportskih novinara Srbije na sednici održanoj 15. marta 2012. godine usvojila je

STATUT UDRUŽENJA SPORTSKIH NOVINARA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje sportskih novinara Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nezavisna, samostalna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja sportskih novinara, fotoreportera, snimatelja i drugih lica koja pomažu i doprinose razvoju i negovanju nezavisnog, slobodnog i profesionalnog sportskog novinarstva i sporta uopšte.

1. Naziv i sedište Udruženja

Član 2.

Naziv Udruženja glasi: UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA SRBIJE.

Skraćeni naziv glasi: USNS.

Sedište Udruženja je u Beogradu.

Sedište Udruženja se nalazi u ulici Resavska 28.

2. Područje aktivnosti

Član 3.

Udruženje deluje i obavlja svoje aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na teritoriji Republike Srbije.

3. Pravni status

Član 4.

Udruženje je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom

4. Pečat, zaštitini znak i zastava

Član 5.

Udruženje ima pečat koji je okruglog oblika, sa krstom u sredini oko kojeg su ispisana slova USNS i uz ivicu pečata ispisanim ćiriličnim tekstom: Udruženje sportskih novinara Srbije – Beograd.

Udruženje ima i štambilj pravougaonog oblika, s tekstom: Udruženje sportskih novinara Srbije, Beograd, i ostavljeno mesto za broj i datum.

Udruženje ima svoj znak, zastavu i veb stranicu, čiju sadržinu i izgled utvrđuje Izvršni odbor Udruženja.

5. Članstvo u drugim udruženjima i savezima

Član 6.

Udruženje može da sarađuje, udružuje se sa drugim organizacijama, udruženjima i asocijacijama u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i da se učlani u međunarodne novinske asocijacije u skladu sa ciljevima definisanim ovim Statutom.

Odluku o udruživanju sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama, o učlenjenju i istupanju iz međunarodnih novinskih asocijacija donosi Skupština Udruženja.

6. Zastupanje i predstavljanje

Član 7.

Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, a u slučaju njegove sprečenosti generalni sekretar Udruženja.

Predsednik i generalni sekretar imaju deponovane potpise za predstavljanje i zastupanje Udruženja kod svih nadležnih institucija.

Odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Udruženja, u granicama datih ovlašćenja.

7. Zabrana diskriminacije

Član 8.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna rasna, nacionalna, verska i politička diskriminacija lica u nadležnosti Udruženja, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njegovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su.

U Udruženju nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

II CILJEVI I DELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 9.

Ciljevi Udruženja su:

Razvoj i unapređenje sportskog novinarstva,

Razvoj i unapređenje međusobnih odnosa članova u duhu sportskog ponašanja i tolerancije,

Slobodno sportsko novinarstvo i pluralistički mediji

Profesionalno sportsko izveštavanje uz poštovanje Etičkog kodeksa novinara

Svestrano, istinito i pravovremeno informisanje

Autonomija profesije i nezavisnost sportskih novinara

Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda

Promovisanje etički odgovornog sportskog novinarstva i zaštita javnosti od medijskih zloupotreba

Zaštita prava i interesa sportskih novinara i drugih članova

Zaštita i unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa članova Udruženja koji će im omogućiti profesionalan rad i stvarnu nezavisnost

Saradnja i udruživanje sa drugim novinarskim i medijskim organizacijama i poslovnim udruženjima iz oblasti Sporta, iz zemlje i inostranstva, koji streme istim ciljevima i načelima.

Član 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje radi sledeće:

Pruža stručnu pomoć pri organizaciji sportskih priredbi i izradi sportskih publikacija;

Sarađuje sa stručnim udruženjima, institucijama i pojedincima koji deluju u oblasti sportskog novinarstva u Srbiji;

Pruža novčanu i svaku drugu pomoć svojim članovima;

Nagrađuje najuspešnije članove Udruženja i članove koji su naročito doprineli razvoju i promociji sportskog novinarstva u Srbiji;

Organizuje predavanja, okrugle stolove, tribine, seminare i druge promotivne aktivnosti;

Vrši izdavanje stalnih i povremenih izveštaja, publikacija, knjiga, producira TV i radio programe i uređuje i publikuje internet prezentacije koje su od značaja za razvoj sporta i sportskog novinarstva;

Vrši pomaganje usavršavanja svojih članova u sportskom novinarstvu;

Brine o unapređenju stručnog rada u Udruženju;

Preduzima mere i pravovremeo obaveštava javnost o sprečavanju negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata);

Stvara finansijske, kadrovske i druge uslove za uspešan rad Udruženja i unapređenje sportskog novinarstva i položaja sportskih novinara.

U ostvarivanju ciljeva iz prethodnog stava Udruženje sarađuje sa Sportskim savezima i klubovima, sekcijama sportskih novinara pri redakcijama, stručnim i naučnim organizacijama, državnim organima, udruženjima i drugim organizacijama i institucijama.

Član 11.

Udruženje može, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, osnovati privredno društvo, ustanovu ili fond u skladu sa zakonom.

Udruženje ne sme da obavlja svoju delatnost radi sticanja dobiti.

Svaka dobit ostvarena iz delatnosti Udruženja može se upotrebiti isključivo za obavljanje i unapređenje delatnosti kluba, kojim se ostvaruju ciljevi Udruženja, a u skladu s ovim Statutom.

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 12.

Članovi Udruženja su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Udruženju, u skladu sa ovim Statutom.

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslediti.

Član 13.

Udruženju ima sledeće vrste (kategorije) članova:

 1. redovne članove;
 2. počasne članove.
1. Uslovi za učlanjenje

Član 14.

Redovni članovi Udruženja mogu postati: sportski novinari, fotoreporteri i snimatelji, slobodni ili organizovani u okviru sekcija pri redakcijama novina, radija i televizije, kao i druga lica koja se bave izveštavanjem sa sportskih priredbi, pisanjem informativnih i analitičkih članaka, kao i drugim novinarskim poslovima u sredstvima javnog informisanja iz oblasti sporta, nezavisno od radnog odnosa.

Za počasnog člana može biti odlukom Izvršnog odbora Udruženja imenovano svako lice koja je svojim radom znatno doprinelo unapređenju sportskog novinarstva.

Lice iz stava 1 i 2 ovog člana može postati član Udruženja ukoliko potpiše pristupnicu Udruženju, koja sadrži i izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Udruženja i dužan je da se pridržava osnovnih načela novinarske profesije propisanih Kodeksom novinara Srbije.

2. Način učlanjivanja

Član 15.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Pristupnica za članstvo u Udruženju (molba za prijem) podnosi se u pisanoj formi Komisiji za prijem članstva Udruženja.

Uz molbu se podnosi i odgovarajuća dokumetacija, koja je bliže propisana Pravilnikom za prijem novih članova.

O prijemu u članstvo Udruženja, Komisija odlučuje u roku od tri meseca od dana podnošenja uredne dokumentacije.

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac pristupnice može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Izvršnom odboru Udruženja. Odluka Izvršnog odbora je konačna.

U slučaju da je prihvaćena pristupnica, primljeni član dobija člansku kartu Udruženja.

U slučaju da je prihvaćena pristupnica, podnosilac je dužan da uplati Udruženju godišnju članarinu, u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, a u suprotnom se smatra da je odustao od članstva u Udruženju, osim ukoliko odlukom o prijemu nije drugačije određeno. Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate članarine.

Svaki član Udruženja može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za počasnog člana Udruženja.

O prijemu počasnih članova Udruženja odlučuje Izvršni odbor.

3. Prava i obaveze članova

Član 16.

Član ima pravo da:

Pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

Koristi pomoć, podršku i usluge Udruženja, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Udruženja;

Ostvaruje uvid u rad Udruženja i njegovih organa;

Učestvuju u aktivnostima Udruženja;

Dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;

Upravlja poslovima Udruženja (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član;

Preko svojih predstavnika u organima Udruženja daju svoje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključka i dr. i da traže intervenciju Udruženja kod nadležnih državnih organa radi zaštite interesa članova Udruženja;

Član je dužan da:

Sarađuje sa drugim članovima Udruženja i u odnosima sa njima poštuje novinarske i etičke principe;

Učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja i radu organa Udruženja;

Daju Udruženju podatke i informacije koje Udruženje od njih traži radi obavljanja zakonom i Stutom predviđenih poslova i zadataka;

Ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim aktima Udruženja;

Redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Udruženju;

U potpunosti poštuje sva opšta akta Udruženja;

Izvršava pravnosnažne odluke organa Udruženja;

Čuva ugled Udruženja i sportskog novinarstva u celini.

Udruženje obezbeđuje članovima, pravo na žalbu na odluku organa Udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Udruženja, u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja

Počasni članovi Udruženja uživaju sva prava kao i redovni članovi, osim prava da odlučuju o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine Udruženja, prava da budu birani za članove Izvršnog odbora Udruženja i prava da budu birani za predsednika Udruženja.

Član 17.

Članu Udruženja izdaje se članska karta, u koju se obavezno upisuju ime i prezime i naziv medija za koji radi .

Izvršni odbor Udruženja bliže uređuje sadržaj i izgled članske karte Udruženja.

4. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član 18.

Član učestvuje u radu Udruženja, a redovni član i u odlučivanju u organima Udruženja preko svojih predstavnika.

Lice koje predstavlja člana Udruženja (pravno lice,sekciju i sl.) mora da poseduje pismeno ovlašćenje overeno pečatom člana Udruženja i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje člana Udruženja.

5. Knjiga članova i druge evidencije

Član 19.

Udruženje vodi evidencije svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Izvršni odbor bliže uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova i bazičnih evidencija Udruženja.

Odluke organa Udruženja obavezno se unose u knjigu odluka organa Udruženja.

6. Prestanak članstva

Član 20.

Članstvo u Udruženju prestaje dobrovoljno – istupanjem ili isključenjem.

Istupanje iz Udruženja moguće je samo na osnovu pismene izjave člana Udruženja o istupanju iz Udruženja.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Udruženja na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Udruženja.

Član 21.

Isključenje člana Udruženja moguće je ako:

Svojim aktivnostima teže šteti ugledu Udruženja;

Grubo postupa suprotno interesima Udruženja ili odlukama organa Udruženja;

Svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno krši Statut i druge opšte akte Udruženja;

Prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

Isključenje člana Udruženja moguće je i kao rezultat disciplinska mere u slučajevima utvrđenim Disciplinskim pravilnikom, za najteže disciplinske prekršaje.

U slučajevima iz stava 1. tač. (1 – 3) ovog člana, Izvršni odbor je dužan da člana Udruženja upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže dva meseca za otklanjanje propusta, odnosno grešaka.

Pre donošenja odluke o isključenju, Izvršni odbor je obavezan da ostavi članu Udruženja rok od dve nedelje da se izjasni o prigovorima na njegov rad.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Udruženja većinom od ukupnog broja članova i pismeno je saopštava članu Udruženja.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Protiv odluke o isključenju, član Udruženja može podneti žalbu Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Skupštine Udruženja o isključenju, prava člana Udruženja su suspendovana.

Ukoliko član Udruženja uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od mesec dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju.

Izvršni odbor može člana Udruženja na njegovu molbu privremeno osloboditi obaveze plaćanja članarine zbog socijalno-ekonomske ugroženosti.

7. Disciplinska odgovornost

Član 22.

Lica u nadležnosti Udruženja koja postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima Udruženja, odlukama organa ili ovlašćenih lica Udruženja ili povrede ugled Udruženja mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti u Udruženju;
 5. novčanom kaznom
 6. isključenjem iz Udruženja.

Izvršni odbor Udruženja bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom.

Član 23.

Nijedan član Udruženja ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenje svojih prava utvrđenih zakonom i opštim aktima Udruženja.

IV ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Član 24.

Udruženjem upravljaju redovni članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Udruženja, na način određen ovim Statutom.

Član 25.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja
 2. Izvršni odbor
 3. Predsednik Udruženja
 4. Nadzorni odbor
 5. Generalni sekretar Udruženja
 6. Sud časti.

Mandat članova organa Udruženja traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije likvidatora ili funkcije u organima iz stava 1. ovog člana, dok traju pravne posledice osude.

Član ograna Udruženja može biti samo lice koje je obuhvaćeno ingerencijama Udruženja.

Član 26.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Član organa Udruženja nema pravo glasa na sednici organa Udruženja kad se odlučuje o:

1) pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;

2) odobravanju poslova između njega i Udruženja u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;

3) njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa Udruženja nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Udruženja povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

Skupština Udruženja

Sastav, izbor i mandat

Član 27.

Skupština Udruženja (u daljem tekstu: Skupština) najviši je organ upravljanja Udruženja.

Skupštinu čine 24 predstavnika regionalnih udruženja ili sekcija iz 24 okruga sa teritorije Srbije, jedan predstavnik Kosova i Metohije i 8 (osam) predstavnika Udruženja sportskih novinara Beograda. Predstavnici okruga biraju se na sastancima lokalnih udruženja ili sekcija na kojima pravo glasa imaju svi članovi USNS sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.

U radu Skupštine mogu učestvovati počasni članovi, kao i predstavnici drugih organizacija i državnih organa, po pozivu predsednika Udruženja, bez prava glasa.

Sednicama Skupštine mogu prisustvovati i gosti. Goste na sednicama Skupštine poziva predsednik Udruženja. Gosti nemaju pravo odlučivanja.

Izvršni odbor Udruženja raspisuje izbore za članove Skupštine novog saziva, najkasnije mesec dana pre isteka mandata Skupštine i bliže uređuje način izbora.

Redovna skupština

Član 28.

Redovna Skupština radi na sednicama, koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Svake četiri godine saziva se izborna sednica Skupštine, po pravilu najkasnije jedan mesec pre isteka mandata predsedniku Udruženja.

Skupština može pravosnažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsednik Udruženja i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, predsednik Udruženja utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova javnim glasanjem, osim u slučaju kada se o nekom pitanju glasa tajno.

Radom Skupštine upravlja predsednik Udruženja, a u slučaju njegove sprečenosti, prvi potpredsednik Udruženja.

Član 29.

Skupštinu saziva predsednik Udruženja.

Pozivanje za sednicu Skupštine dostavlja se članovima najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Pozivanje se smatra punovažnim i ako je poziv dostavljen članu elektronskom poštom na e-mail adresu uz njegovu prethodnu pismenu saglasnost.

Član Udruženja može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Udruženja.

U izuzetnim slučajevima predsednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku.

Rad Skupštine Udruženja bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Vanredna skupština

Član 30.

Vanrednu skupštinu saziva predsednik Udruženja, ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda:

Izvršni odbor Udruženja,

Nadzorni odbor Udruženja,

Najmanje 1/3 članova Skupštine.

Predsednik Udruženja je dužan da sazove vanrednu skupštinu u roku od trideset dana od dana podnošenja odluke odnosno zahteva.

Ako predsednik Udruženja ne sazove vanrednu skupštinu u propisanom roku, vanrednu skupštinu sazvaće predlagač sednice.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Skupštine najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Ako je na vanrednoj Skupštini glasano o poverenju, odnosno razrešenju organa Udruženja i predlog ne bude prihvaćen, sazivanje nove vanredne Skupštine se ne može tražiti iz istih razloga sledećih godinu dana.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Nadležnosti skupštine

Član 31.

Skupština:

1) razmatra, donosi i usvaja:

 1. Statut, izmene i dopune Statuta i autentično tumačenje Statuta Udruženja;

b) godišnje izveštaje o radu Udruženja i njegovih organa;

v) finansijske izveštaje;

g) odluku o prestanku rada Udruženja;

d) odluku o statusnim promenama;

đ) kodeks ponašanja članova Udruženja;

e) odluku o udruživanju u udruženja i saveze;

ž) odluke po žalbama na odluke drugih organa Udruženja;

z) odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

2) bira i razrešava

 1. Predsednika Udruženja,

b) članove Izvršnog odbora,

v) članove Nadzornog odbora,

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

Odlučivanje Skupštine

Član 32.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna polovina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Ukoliko pri izboru predsednika i članova organa Udruženja u prvom kruga glasanja nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

2. Izvršni odbor

Član 33.

Izvršni odbor Udruženja je izvršni i upravni organ koji između dva zasedanja Skupštine upravlja poslovima Udruženja.

Izvršni odbor Udruženja broji 11 (jedanaest) članova. Čine ga predsednik i 10 članova.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruženja, na predlog predsednika Udruženja.

Članu Izvršnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, opozivom i prestankom članstva u Udruženja.

Mandat članova Izvršnog odbora je četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Član 34.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Udruženja. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti, radom Izvršnog odbora rukovodi prvi potpredsednik.

Član 35.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi. Sednicu Izvršnog odbora saziva predsednik Udruženja, a u njegovom odsustvu prvi potpredsednik .

Član 36.

Izvršni odbor može pravosnažno da odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Izvršni odbor odlučuje javnim glasanjem, osim ako se o određenim pitanjima po dogovoru glasa tajno.

Član 37.

Za svoj rad članovi Izvršnog odbora odgovaraju Skupštini Udruženja.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako oceni da je on svojim radom povredio ovaj Statut, da ne izvršava odluke Skupštine, ili ne sprovodi usvojenu politiku.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako oceni da postupa suprotno ovom Statutu ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Predlog za opoziv određenog člana Izvršnog odbora mogu podneti predsednik Udruženja, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Nadležnosti Izvršnog odbora

Član 38.

Izvršni odbor:

 1. Vodi tekuće poslove Udruženja;
 2. Predlaže Skupštini finansijske izveštaje;
 3. Razmatra podnete godišnji izveštaje o radu Udruženja i njegovih organa;
 4. Usvaja finansijski plan;
 5. Usvaja opšta akta Udruženja potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruženja, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 6. Utvrđuje predlog promena Statuta;
 7. Utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;
 8. Imenuje i razrešava Generalnog sekretara Udruženja, i tri potpredsednika iz svog sastava;
 9. Imenuje i razrešava članove Suda časti
 10. Upravlja imovinom Udruženja;
 11. Utvrđuje visinu članarine;
 12. Izvršava odluke i zaključke Skupštine;
 13. Utvrđuje organizacionu šemu i sistematizaciju radnih mesta u Udruženju;
 14. Utvrđuje zarade zaposlenih u Udruženju, na predlog predsednika Udruženja;
 15. Obezbeđuje sredstva za rad Udruženja;
 16. Priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
 17. Imenuje predstavnike Udruženja u drugim organizacijama;
 18. Utvrđuje nagrade i priznanja Udruženja organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i sportskog novinarstva i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja;
 19. Odlučuje o obrazovanju ogranaka (sekcija, podružnica), njihovom mestu obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupniku;
 20. Odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;
 21. Odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;
 22. Definiše strategiju rada i razvoja Udruženja na srednji i duži rok;
 23. Obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Udruženja.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Izvršni odbor može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica. Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica utvrđuje se njihov delokrug rada, odnosno sastav.

Izvršni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati Odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešava hitna pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora između dve sednice, s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici Izvršnog odbora na potvrdu.

Rad Izvršnog odbora i Odbora za hitna pitanja bliže se reguliše Poslovnikom o radu.

Izvršni odbor može, između dve redovne sednice Skupštine Udruženja, u slučaju potrebe, kooptirati do 1/3 članova Izvršnog odbora, uz obaveznu verifikaciju mandata na prvoj redovnoj sednici Skupštine.

3. Predsednik Udruženja

Član 39.

Skupština Udruženja iz svog sastava bira predsednika na četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Predsednik Udruženja je predsednik Skupštine i predsednik Izvršnog odbora Udruženja po funkciji.

Nadležnosti predsednika Udruženja

Član 40.

Predsednik Udruženja:

Predstavlja i zastupa Udruženje

Stara se da rad Udruženja bude u skladu s interesima razvoja sportskog novinarstva, članova Udruženja i društva u celini,

Podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja, koji obuhvata i njegov rad i rad Izvršnog odbora;

Priprema i saziva sednice Skupštine i Izvršnog odbora, i predsedava njima,

Usklađuje rad Skupštine i drugih organa Udruženja,

Predlaže članove Izvršnog odbora,

Obavlja i druge poslove koje mu povere Skupština i Izvršni odbor,

Imenuje na predlog Izvršnog odbora predsednika i članove stalnih i povremenih radnih tela i komisija.

4. Nadzorni odbor Udruženja

Član 41.

Nadzorni odbor brine o poštovanju zakona, statuta i drugih opštih akata u obavljanju delatnosti Udruženja, radu organa Udruženja, posebno u finansijskom poslovanju i raspolaganju imovinom.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana, koje bira Skupština.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja izveštaja o radu.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora ili radnih tela Udruženja.

Nadzorni odbor radi na sednicama koje saziva predsednik, a odluke donosi većinom glasova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izveštava predsednika, Izvršni odbor i Skupštinu Udruženja.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 42.

Nadzorni odbor može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji

5. Generalni sekretar Udruženja

Član 43.

Udruženje ima generalnog sekretara.

Sekretara Udruženja imenuje Izvršni odbor na mandat od četiri godine. Sekretarska funkcija je volonterska, ili profesionalna (definisano ugovorom), a generalni sekretar za svoj rad odgovara predsedniku i Izvršnom odboru. Uslove koje generalni sekretar mora zadovoljavati utvrđuje Izvršni odbor.

U slučaju sprečenosti i odsutnosti, poslove generalnog sekretara obavlja osoba koju odredi Izvršni odbor Udruženja.

Nadležnosti generalnog sekretara Udruženja

Član 44.

Generalni sekretar Udruženja:

Obavlja stručno-administrativne poslove Udruženja,

Preduzima mere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruženja,

Brine o zakonitosti rada i ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza Udruženja,

Pomaže u radu predsedniku Udruženja i predsednicima drugih organa i radnih tela Udruženja u organizovanju i sprovođenju aktivnosti,

Odgovara za pravovremenu pripremu sednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih organa i radnih tela,

Brine o sprovođenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

Brine o javnosti rada Udruženja i poslovima informisanja,

Vodi evidenciju i registre članstva i dokumentacije delatnosti Udruženja,

Obavlja i druge poslove koje mu povere Skupština i Izvršni odbor,

Brine o održavanju i ažuriranju veb stranice Udruženja.

Član 45.

Generalni sekretar može biti razrešen dužnosti ukoliko ne obavlja savesno poslove iz Članom 45. ovog Statuta, učini težu povredu radne obaveze zbog koje trpi delatnost Udruženja, njegov ugled i imovina.

Odluku o razrešenju generalnog sekretara donosi Izvršni odbor. Generalni sekretar može biti razrešen dužnosti i na vlastiti zahtev.

6. Sud časti

Član 46.

Sud časti Udruženja je nezavisni, kazneni organ Udruženja koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Kodeksom sportskih novinara Srbije i drugim opštim aktima Udruženja, od strane lica u nadležnosti Udruženja.

Član 47.

Sud časti čine predsednik i četiri člana, koje bira i razrešava Izvršni odbor na period od 4 godine, većinom od ukupnog broja članova.

Član 48.

Sud časti odlučuje isključivo na osnovu Kodeksa sportskih novinara Srbije i drugih opštih akata Udruženja.

Sud časti svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. Odluka Suda časti donosi se u pismenoj formi i mora biti obrazložena.

Protiv odluka Suda časti dopuštena je žalba Izvršnom odboru Udruženja u roku od 15 dana od dana uručenja odluke.

U postupku pred Sudom časti , po pravilu, javnost je isključena.

Organizacija i rad Suda časti bliže se uređuje Pravilnikom .

Sud časti pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske prijave koju mogu podneti članovi i organi Udruženja.

Član 49.

Članu Udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Udruženja, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom Udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član Udruženja ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

7. Radne grupe i komisije

Član 50.

Radi obavljanja određenih stručnih i programskih zadataka predsednik može imenovati članove Udruženja u stalna i povremena radna tela–komisije koje osniva Izvršni odbor.

Odlukom o osnivanju radnog tela–komisije Izvršni odbor dužan je da utvrdi:

broj članova komisije,

osnovni zadatak komisije,

način rada,

ovlašćenja i trajanje mandata komisije.

Radna tela–komisije odgovaraju za svoj rad Izvršnom odboru i predsedniku Udruženja.

8. Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član 51.

Predsednik Udruženja, članovi organa i radnih tela Udruženja i članovi organa organizacionih delova Udruženja dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema Udruženju, u skladu sa zakonom i opštim aktima Udruženja.

Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes ne smeju koristiti Udruženja za lično bogaćenje.

Sukob interesa u smislu stava 2. ovog člana postoji ako je član organa Udruženja, odnosno predsednik Udruženja ili član njegove porodice (supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj i usvojenik, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva):

 1. ugovorna strana u pravnom poslu sa Udruženja;
 2. vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Udruženjem ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje člana organa Udruženja, odnosno predsednika Udruženja, suprotno interesu Udruženja;
 3. pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da to utiče na postupanje člana organa Udruženja, odnosno predsednika Udruženja, suprotno interesu Udruženja.

Ugovor između predsednika Udruženja i Udruženja može da se zaključi po odobrenju Izvršnog odbora Udruženja.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije iz st. 2. i 3. ovog člana daje Udruženja pravo na naknadu štete i pravo da se poslovi koje lice izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Udruženja.

U slučaju sukoba interesa između Udruženja i predsednika Udruženja, Udruženje zastupa lice koje odredi Izvršni odbor Udruženja.

V OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA

Član 52.

Oblici organizovanja i rada u Udruženju su saveti, komisije, Stručni odbori, sekcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnosti, mandat, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju uređuje se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Izvršni odbor.

VI IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 53.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, nepokretna i pokretna imovina i druga imovinska prava.

Udruženje ostvaruje sredstva za rad i izvršenje svojih ciljeva i zadataka od:

donacija iz Budžeta nadležnih organa Republike Srbije, Grada Beograda, lokalnih samoprava i drugih institucija,

članarina članova Udruženja,

participacije troškova učesnika u organizovanim akcijama Udruženja,

prihoda od imovine,

donacija i sponzorstva,

drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

Član 54.

Udruženje vodi poslovne knjige i sastavlja finanijske izvještaje a prema propisima kojima se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruženje odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruženja.

Udruženje ima dinarske i devizne račune i preko svojih računa posluje samostalno.

Član 55.

Udruženje može sticati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluku o sticanju nekretnina i njenoj prodaji ili prenošenju na drugo lice donosi Skupština. Izvršni odbor donosi odluku o sticanju prodaji, prenosu na drugu osobu ili davanju u zakup pokretne imovine, kao i o davanju nekretnina u zakup.

VII STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

Član 56.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, Udruženje ima Stručnu službu.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Izvršni odbor Udruženja može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama, odnosno pojedincima.

Stručna služba Udruženja obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Udruženja i oblika organizovanja i rada u Udruženju; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata Udruženja; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Udruženja i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Izvršni odbor ili generalni sekretar.

Poslovima Stručne službe Udruženja rukovodi generalni sekretar.

Lica angažovana u Stručnoj službe Udruženja, u skladu sa poslovima koje obavljaju, imaju pravo na odgovarajuću naknadu, odnosno zaradu i druga primanja ako su u radnom odnosu.

Član 57.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije ekonomično organizovati u Udruženju, Izvršni odbor može poveriti drugoj organizaciji ili pojedincu s kojima može da sklopi adekvatan ugovor.

VIII OPŠTA AKTA, NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Član 58.

Inicijativu za donošenje, izmene i dopune Statuta mogu dati:

– Skupština

– Izvršni odbor

– predsednik Udruženja

– Nadzorni odbor

– najmanje 1/3 članova Skupštine.

Predlog Statuta utvrđuje Izvršni odbor.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa.

Način donošenja Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine

Opšta akta koje donosi Izvršni odbor Udruženja usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Svaki član i svaki organ Udruženja može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja.

Inicijative za izmenu opštih akata Udruženja podnose se pismenim putem Izvršnom odboru Udruženja.

Izvršni odbor je dužan da zauzme stav o pokrenutoj inicijativi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Javna rasprava se vodi samo o nacrtu Statuta Udruženja.

Svaki član Udruženja ima pravo da dobije primerak Statuta Udruženja.

Član 59.

Statut i druga opšta akta Udruženja, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Udruženja i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.

Član 60.

Pravo tumačenja odredaba Statuta i drugih akata ima organ koji ga je doneo.

Član 61.

Statut i drugi akti objavljuju se na oglasnoj tabli u prostorijama Udruženja.

IX STATUSNE PROMENE

Član 62.

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Udruženja, na predlog Izvršnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Izvršni odbor Udruženja može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova Udruženja. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova Udruženja.

X JAVNOST RADA

Član 63.

Rad Udruženja je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost u radu Udruženja obezbeđuje se pravovremenim i istinitim obaveštavanjem članova Udruženja i javnog mnjenja o radu Udruženja. Članovi se o radu Udruženja obaveštavaju pisanim materijalom, koji se dostavlja putem veb stranice i na sednicama organ Udruženja. Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu prisustvovati sednicama organa i izveštavati javnost o radu tih organa i Udruženja.

XI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 64.

Udruženje prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom, ili u slučaju kad Skupština donese odluku o prestanku rada Udruženja 2/3 većinom.

O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni registarski organ, radi brisanja iz registra.

U slučaju prestanka rada Udruženja imovina prelazi na Sportski savez Srbije, ili na neku drugu organizaciju o čemu odlučuje skupština Udruženja.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Opšti akti i rad Udruženja usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti s Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donesen 13.03.2009. godine.

Član 66.

Postojeći organi Udruženja (Izvršni odbor, Nadzorni odbor, predsednik, generalni sekretar), radna tela i imenovana lica nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno imenovani.

Član 67.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, koje se vrši objavljivanjem Statuta na oglasnoj tabli Udruženja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Dedić